Образование

Визия за развитие на образованието в град Пловдив

Фокус върху ученика
Реформа в институциите
Система
Висше образование
На 30.11.2016 проведохме среща-разговор в рамките на гражданска инициатива „Нашият Пловдив“ на тема „Развитие и проблеми на образованието в гр. Пловдив“. Срещата имаше за цел да идентифицира наболелите проблеми в сферата на образованието, както на местно, така и на национално ниво.

 

Българското общество и настоящата образователна система в страната системно подценяват значението и ролята на образователните институции. В отношението към преподавателите и служителите в образованието се достига до крайности. В същото време се шири незапомнена по размери търговия във всички аспекти на образованието. Налице са национално стандартизирани тестове с прекомерно висок акцент върху самата оценка, което се превръща в своеобразен залог за успеха на ученика. „Учител“ не е ценена професия, а от учителите не се изисква (но и не им се предлагат) подходяща квалификация, практически опит, дедактически умения и др. В сравнение с работници, заети например в индустрията и без висше образование, тяхната заплата е под средната за много от производствените сектори. Учителите нямат педагогическа автономия да преподават и оценяват обучението на учениците, което в същото време да е адекватно на капацитета и професионалното развитие и за двете отговорности – на преподаване и оценяване. Преподаваният в училището материал е ненужно усложнен и неприложим към житейските нужди.

Изводи от проведено обществено обсъждане

 1. Системата на висшето образование в България създава порочен кръг, в който надпреварата за повече студенти, респ. по-голямо финансиране, убива качеството и девалвира стойността на издаваните дипломи;
 2. Системата за научните степени и звания е архаична;
 3. Образователната система произвежда национален нихилизъм;
 4. Няма почти никаква връзка между училище и университет;
 5. Младите преподаватели, постъпващи на работа са слабо подготвени;
 6. Броят на висшите училища в страната трябва да се редуцира;
 7. В образователната система все повече влияние имат синдикати и политици, а резултатът е синдикални и партийни назначения, които вредят на образованието;
 8. Контролните форми за отчитане на присъствието са неефективни;
 9. Прекомерната административна машина затормозява учебния процес и създава синекурни длъжности;
 10. Връзката между бизнеса и образованието почти липсва;
 11. Нарушен е балансът при обучението в различните степени. Системата на професионалното образование и обучение е тотално неглижирана – за някои сфери на икономиката изобщо не се произвеждат кадри;
 12. Преподавателският състав в страната не е подготвен за работа с ученици със специално образователни потребности;
 13. Агресията в училище взима неконтролируеми размери;
 14. Възрастовия баланс в средното образование е нарушен – делът на учителите в пенсионна възраст е изключително висок;
 15. Честата смяна на учебни планове изпреварва процеса по издаването на учебници и учебни помагала, в резултат на което системата изпада в неадекватност;
 16. Оценяващите механизми не показват действителното състояние, а само изкривяват и извратяват системата;
 17. Моделите на преподаване не са атрактивни за учениците;
 18. Материалната база е в лошо състояние;
 19. Учебните занятия се провеждат твърде рано, което затормозява учениците.
 20. Липсва профилиране в средното образование;
 21. Толерират се моделите на „наизустяването“ и „частните уроци“;

Снимки от среща – разговор на тема „Проблеми в образованието на гр. Пловдив“

Мерки и конкретни инициативи

Фокус върху ученика

 1. Качествено нов педагогически подход /промяна във взаимоотношенията „училище – ученик – родител“/;
 2. Подготовка на учениците за бъдещия живот /реорганизация в учебното съдържание и засилване на личностните компетенции – знания, умения, нагласи и поведение/;
 3. Въвеждане на неформалното образование в училище /застъпване на модела „учене чрез правене“/;
 4. Намаляване на стреса в училище /балансиране на обемите, отредени за самостоятелна подготовка/;
 5. Изграждане на ефективна система за превенция на агресията в училище;
 6. По-силно представени в обучителната програма извънкласни занимания.
 7. Реорганизация на учебната с цел преминаваме към едносменен режим на обучение със започване на учебните часове в 9:00.

Реформа в институциите

 1. Актуализиране и децентрализация на образователната рамка /базови образователни стандарти, зададени от държавата, но засилване ролята на училището и общността/;
 2. По-ефективни системи за мониторинг на напредъка в средното образование /а не формални нереалистични оценки/;
 3. Качествени здравни и социални услуги в рамките на всяка образователна институция;
 4. Създаване на гъвкави модели, предотвратяващи слабите постижения и намаляващи риска от отпадане.

Система

 1. Държавата да определя и периодично актуализира образователните приоритети, но управлението да се извършва от местните власти, тъй като на практика те носят отговорността по организацията на учебния процес, финансирането /в повечето случаи/ и наемането на персонал;
 2. Фокусиране на образователната система върху демографските промени, неравенството между учениците от български и малцинствен произход, антисоциалното поведение в подрастваща възраст и тяхното преодоляване с подкрепата на местните общности и институции;
 3. Ангажиране на търсенето и предлагането на учебни места с нуждите на пазара на труда;
 4. Гарантиране придобиването на основна квалификация и заетост на младите хора;
 5. Осигуряване на добре развита система за професионалното образование и обучение;
 6. Повишаване квалификацията на учители за работа с деца със СОП.

Висше образование

 1. Промяна в Закона за пенсионното осигуряване
  – Висшето образование да се признава за трудов стаж
 2. Промяна в Закона за развитието на академичния състав на Република България:
 3. Научна степен да е само една – доктор
 4. Академичните длъжности да са само две – асистент и професор
 5. Факултите да станат третостепенни разпоредители на бюджетни средства
 6. Осъвременяване и Електронизиране на отчетността във висшите училища