Младите

Послания, изводи и приоритети от проведена среща-разговор за културното развитие на град Пловдив

Визия за Младите!

Условия, позволяващи развитието и достигането на пълния потенциал и активното гражданско
участие на младите хора в жизнения цикъл на обществото.

Овластяването на младите хора с цел създаването на обществен интегритет и по-пълно съответствие с техния собствен избор и възможности.

Улесняване на младите хора в участието им при стратегическото вземане на решения на местно, регионално и национално равнище.

На 11.05.2017 г. проведохме третата среща-разговор от поредицата срещи на Гражданска платформа „Нашият Пловдив“. Срещата имаше за цел да постави началото на един процес, свързан с интересите, нуждите и необходимите реформи в сферата на младежките политики.
Участници в срещата бяха близо 100 млади пловдивчани, като предприемачът Георги Ангелов, фотографът Галина Тошева и политикът Радан Кънев направиха кратко представяне на визията си за младите хора.

Изводи от проведено обществено обсъждане

 1. Липсва мотивация сред младите хора за собственото личностно и професионално развитие (младежко предприемачество). Възможностите за кандидатстване по програми, които насърчават заетостта сред младите хора са ограничени;
 2. Младите хора срещат трудности с усвояването на нужните практически познания, умения и компетенции, изисквани на пазара на труда;
 3. Липсва цялостна, функционална, качествена и устойчива система за професионално ориентиране и консултиране на младите хора;
 4. Липсва обучение, насочено към паралелно формиране на хоризонтални и вертикални знания, умения и компетенции чрез междупредметни връзки при младите хора. Съществуващите образователни профили не са в съответствие с личните и социални потребности;
 5. Съществува неравенство в достъпа до образование, което води до ранно отпадане от образователните институции, а оттам и липса на признати компетенции;
 6. Младите хора не са достатъчно ангажирани в дейностите и процеса на вземане на решения в областта на повишаване качеството на околната среда (чист въздух; повече зелени площи; чисти вода и почва, качествена храна);
 7. Наблюдава се тенденция към все по-рисково поведение и влошаване на здравето сред младежите. Ограничен е  достъпът до адекватни програми и услуги за превенция;
 8. Физическата активност сред младите хора е недостатъчна и способства за развитието на редица заболявания. Въпреки усиленото изграждане на спортна инфраструктура в последните години, липсва устойчива държавна политика, която да подкрепя младежки инициативи, насърчаващи здравословния спорт и начин на живот;
 9. Младежите в България срещат затруднения при получаването на информация в съответствие с техните нужди. Наличната информация често е непълна, недостатъчно разбираема и ненадеждна;
 10. Съществуващата подкрепа за творческите дейности и участието на младите хора в създаването на културни инициативи е недостатъчна и неадекватна.

Снимки от среща – разговор на тема „Младежки политики в гр. Пловдив“

Мерки и конкретни инициативи

 1. Да се разработят специализирани услуги и механизми, които да насърчават собственото развитие, заетостта и наемането на работа на младите хора , базирани на междусекторното сътрудничество;
 2. По-добро хармонизиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити в процеса на учене през целия живот, с нуждите на пазара на труда;
 3. Да се разработи устойчива система за професионално ориентиране и консултиране на младите хора (която да интегрира вече създадената система от кариерни центрове в българските висши училища);
 4. Да се създадат условия за развитие на творчеството, иновациите и младежките инициативи, с цел придобиването на компетенции в рамките на ученето през целия живот;
 5. Подобряване на възможностите за равен достъп до образование и предоставяне на подкрепа на младите хора от уязвимите социални групи (предимно млади хора лишени от родителски грижи, с 1 родител, от многодетни семейства, с хронични заболявания, със специални потребности, в неравностойно положение, с емоционални и поведенчески проблеми и др.);
 6. Да се създадат инструменти на местно и национално ниво, които да стимулират участието на младите хора в конкретни кампании и дейности по опазването на околната среда и устойчивото развитие;
 7. Да се изградят устойчиви и достъпни програми за насърчаване на здравето и превенцията на рисковото поведение сред по-голям брой млади хора;
 8. Да се създадат приемливи условия за развитие на спорта и здравословния начин на живот сред младежите, съобразени с техните потребности и географска концентрация;
 9. Да се осигури достъп до пълна, лесна за ползване и достоверна информация в съответствие с потребностите на младите хора;
 10. Дългосрочно да се насърчава младежкото творчество, като се гарантира участието им в създаването и управлението на културните събития и резултати.