Култура

Послания, изводи и приоритети от проведена среща-разговор за културното развитие на град Пловдив

Визия за културното развитие на град Пловдив

Пловдив, град на запазено и качествено експонирано културно наследство, който се развива с помощта на ефективен маркетинг.

Пловдив, средище на културни събития, реализирани чрез ефективни механизми за балансиране на частния и публичния интерес.

Пловдив, град с уникален културен пейзаж, красив ландшафт и развита пътна и транспортна инфраструктура.

На 27.09.2016 дадохме официално начало на гражданска инициатива „Нашият Пловдив“ с провеждане на среща-разговор на тема „Културното развитие на гр. Пловдив“. Срещата имаше за цел да постави началото на един процес, свързан с Културата в града и възстановяването на полагащото й се място в обществения живот на Пловдивчани.

Изводи от проведено обществено обсъждане

 1. Определяме като висок успех усилията на всички хора, ангажирани в културата, които въпреки всички трудности успяват да реализират редица смислени и успешни културни проекти. Положителните резултати от техните труд и усилия прославят гр. Пловдив като едно от културните средища в България.
 2. Към момента градът ни не е подготвен напълно за успешното справяне с предизвикателството „Пловдив 2019“. Призоваваме общината, културните общности, политиците (независимо от тяхната принадлежност) да подпомогнат подготовката на гр. Пловдив за това важно събитие.
 3. На срещата бе определено като приоритетна мярка за културното развитие на гр. Пловдив взаимодействието на културните институции в гр. Пловдив с училища и детски градини. Това цели възпитаване у децата ни на отношение към културата.
 4. Гражданска платформа Нашият Пловдив оценя като много сериозен проблема със заличаването от картата на града ни важни и исторически ценни за Пловдив сгради. Липса на адекватна културна стратегия.
 5. При реализиране на политики в сферата на културата, се забелязва липса на дългосрочна визия и критичност.
 6. Определяме нивата на замърсеност на въздуха и хигиената в обществените пространства в Пловдив като негативна предпоставка пред Културното развитие на града ни.
 7. Съществуват сериозни проблеми с прозрачността и целесъобразността при разходването на публични средства за културни дейности. Действащите наредби за финансиране не са разработени с участието на неправителствения сектор и творците.
 8. Забелязва се системно пренебрежително отношение към пловдивските Дейци на Културата, техните талант, умения и компетенции.
 9. Отсъстват всякакви форми на публично-частното партньорство в областта на културата.

Снимки от среща – разговор на тема „Културното развитие на гр. Пловдив“

Мерки и конкретни инициативи

 1. Прилагане на Закона за Културното Наследство от страна на общината, което да гарантира възстановяване и запазване на целостта на паметниците на културата в града.
 2. Актуализиране на стратегията на общината за културно развитие на гр. Пловдив – създаване на отделен раздел за Пловдив 2019 с конкретни мерки, които общината следва да предприеме в краткосрочен план.
 3. Установяване на трайна комуникация между училища и детски градини с културни институции с цел възпитаване у децата ни на отношение към културата.
 4. Стимулиране на учениците от гр. Пловдив да създават техни проекти в сферата на културата с възможност за финансиране от страна на общината.
 5. Привличане на млади творчески настроени хора, които са готови да оформят културния календар на града със събития, които обхващат съвременната култура.
 6. Събиране на екип, който да изготви списък с всички локации в града, на които се развива културна дейност.
 7. Изработване на карта с тези локации (онлайн и офлайн).
 8. Специално организиране на срещи, в извън партийна атмосфера, с цел консолидиране на съвременен културен елит, който сам да прецени какви са нуждите на града за културното развитие на Пловдив.
 9. Уважително отношение към пловдивските Дейци на Културата и отделяне от страна на общината на достатъчно внимание и грижи към техния труд, знания и умения.
 10. Разходването на публичния ресурс за културни дейности да става прозрачно и целесъобразно под контрола на гражданите на Пловдив.
 11. Извършване на незабавен и срочно изпълним ремонт на сградата на Дружеството на Пловдивските Художници, Кино Космос, Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня „Старинна“, за да може същите да отговарят на съвременните изисквания и да посрещат гости през 2019 г.
 12. Отдаване при облекчени условия на обществени пространства за развиване на културни дейности.
 13. Прилагане на механизми за граждански контрол върху проекта ПЕСК 2019 – Гражданска квота в УС и контролния орган на фондацията; публичност на действията на Фондация Пловдив 2019 (публикуване на дневния ред на заседанията на УС и последващите решения в сайта на фондацията).
 14. Община Пловдив да гарантира финансово ЕСК 2019. Това е проект първо на Пловдив, после на държавата.